Financiele regeling voor kinderopvang

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Tot en met 6 april biedt KomKids enkel aan kinderen van ouder(s) uit cruciale beroepsgroepen noodopvang. Deze maatregel treft veel ouders. We begrijpen daarom ook dat veel ouders vragen hebben over de financiële maatregelen. In deze nieuwsbrief lichten we naar aanleiding van deze vragen een aantal zaken toe.

Verzamelde locaties

KomKids heeft verschillende centra gesloten en de opvang zoveel mogelijk per wijk vormgegeven. De voorschoolse opvang wordt zoveel mogelijk op de school zelf gedaan.

We zien op deze verzamelde locaties heel weinig kinderen. Soms zijn er maar 2 kinderen per dag tot een uitschieter van 19 kinderen op een dag. De opvang zal maximaal uit 5 kinderen per groep bestaan. Mocht dit aantal toenemen, dan gaan we een ander centrum in de wijk gelijk openen. We starten niet meer gezamenlijk, maar gaan gelijk met de kinderen naar de eigen groep. Op deze manier zorgen we dat er zo min mogelijk contactmomenten zijn tussen de kinderen van verschillende groepen gedurende de dag. Per groep zijn er per dagdeel maximaal 2 Pedagogisch Medewerkers aanwezig.

Vragen en antwoorden over de betaling van kinderopvang

Hoe komt het dat als ik nu geen kinderopvang afneem, wel moet betalen?
De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze financiële regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Wat is het belang?
Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep (nood)opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van KomKids kinderopvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier opengaat.

Wat houdt de compensatie in en voor wie is dit bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Ook voor deze ouders is de compensatieregeling van kracht.

Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Daarom is het belangrijk dat alle rekeningen worden betaald, om zo te voorkomen dat opvanglocaties in gevaar komen. Echter is het onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Daarom worden alle ouders gecompenseerd.

Wat is de oplossing?
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.
Op het moment dat duidelijk wordt hoe we gaan compenseren, dan gaan we dat gelijk doen. Zodra hier meer informatie over is, dan wordt dit direct met u gedeeld.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouders gaan deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via KomKids bij de ouders terechtkomen. Alleen met dit formulier gaan wij werken.

Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf vandaag verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, zodra dit bekend is informeren wij u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Krijg ik een nieuwe factuur?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door KomKids geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt eind maart plaats.

De periode die nu wordt genoemd spreekt van 16 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van de peuterspeelzalen/VKV?
Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang hebben geen recht op kinderopvangtoeslag en maken gebruik van een subsidieregeling van de gemeente. Of en hoe deze groepen ook in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.

De branchepartijen gaan actief in gesprek met de Verenging Nederlandse Gemeenten om te komen tot een landelijke afspraak opdat niet iedere kinderopvangorganisatie dit dient af te stemmen met de lokale overheden. De ouders en KomKids zullen hier zo snel mogelijk over worden geïnformeerd.

Voor hoelang geldt de compensatie?
Deze compensatie geldt minimaal van 16 maart t/m 6 april.
De compensatie aan ouders kent de mogelijkheid tot verlenging, mocht de huidige situatie ter gevolge van corona langer aanhouden. Dat betekent dat wanneer de huidige situatie onverhoopt met enkele weken wordt verlengd, op mogelijk dezelfde wijze compensatie kan worden geboden.

Het is fijn dat de overheid ruimhartig compenseert. U kunt door de compensatie uw plek in de opvang bij KomKids gewoon behouden, ook als uw kind op dit moment niet naar de opvang gaat. We hopen dat deze financiële compensatie u wat rust geeft, in deze toch moeilijke tijd. Sterkte de komende periode en we houden u zoveel mogelijk op de hoogte omtrent nieuwe ontwikkelingen bij KomKids.

Vragen? Stelt u ze gerust. Mail deze naar ydedragstra@komkids.nl.


Met hartelijke groet,
Yde Dragstra
Directeur/Bestuurder