20170127 SelfieAfsluitingSectorplanRotterdam, 30 januari 2017 In een bomvolle Maassilo sloten zo’n 800 pedagogisch medewerkers en bestuurders van kindercentra en peuterspeelgroepen afgelopen vrijdag op feestelijke wijze het regionale sectorplan Kinderopvang af. Ze deden dat in het gezelschap van drie wethouders. De afronding was tegelijkertijd een opmaat naar méér regionale samenwerking.

De Rotterdamse wethouder Hugo De Jonge reageerde tijdens deze bijeenkomst, mede namens zijn collega’s uit Schiedam en Krimpen aan den IJssel, enthousiast op het voorstel voor een onderwijssummit: “Samen met het werkveld en de opleidingsinstituten gaan we kijken hoe we verdere kwaliteitsverhoging kunnen bereiken.”

Rotterdam Onderwijsstad
Een summit is een methode om met verschillende partijen een situatie te onderzoeken, tot commitment en een gemeenschappelijke toekomstvisie te komen en daarop ook daadwerkelijk gezamenlijk actie te nemen. De kinderopvangorganisaties en de opleidingscentra die bij het sectorplan betrokken zijn, willen graag een onderwijssummit organiseren. Deze activiteit wordt bij voorkeur gekoppeld aan Rotterdam Onderwijsstad van het Jaar, maar heeft een regionale insteek. Ook het basisonderwijs wordt uitgenodigd mee te doen: de beoogde kwaliteitsverhoging en professionalisering strekt zich immers uit van babyopvang tot aan kinderen van 12 jaar.

Lef
Het regionaal sectorplan ‘Woordenschat en daadkracht’, een grootschalig scholingsprogramma waarmee in totaal 1.250 pedagogisch medewerkers in Rotterdam-Rijnmond werden bijgeschoold, kan gezien worden als een krachtige aanzet tot deze kwaliteitsverbetering. De totale investering bedroeg meer dan 2 miljoen euro, waarvan werkgevers de helft zelf betaalden. Marion Klapwijk, branchedirecteur bij het Albeda College en initiatiefneemster van het sectorplan, benadrukte in haar speech tijdens de feestelijke afsluiting dat dit plan is gemaakt en tot uitvoer gebracht in een tijd waarin het erg slecht ging binnen de sector. “Juist in díe periode besluiten te investeren in de kwaliteit van je medewerkers getuigt van lef en bevlogenheid”.

Baankansen
Omdat de scholing de duurzame inzetbaarheid en daarmee baankansen van de werknemers aanzienlijk zou vergroten, nam het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de andere helft van de investering voor zijn rekening. Beleidsmedewerker Petra van Golen, die vrijdag het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertegenwoordigde, reageerde enthousiast op de feestelijke afsluiting: “Er zijn met de regionale samenwerking van de kinderopvangorganisaties en opleiders en de betrokkenheid van de gemeentes mooie resultaten bereikt voor de werknemers. Er is er iets in beweging gekomen dat nu op eigen kracht wordt voortgezet. En dat is precies de impuls die wij al ‘aan de tekentafel’ met de sectorplannen voor ogen hadden!”

Meer informatie over het regionaal sectorplan Kinderopvang:
Het regionaal sectorplan ‘Woordenschat en daadkracht’ voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is een grootschalig scholingsprogramma waarmee in totaal zo’n 1.250 pedagogisch medewerkers in Rotterdam-Rijnmond in de periode van 1 februari 2015 tot en met 31 januari 2017 werden op- en bijgeschoold. Afhankelijk van hun vooropleiding, ervaring en competenties kregen medewerkers van de deelnemende kinderopvangorganisaties op maat gemaakte scholingstrajecten aangeboden. Deze varieerden van themabijeenkomsten tot aan een hbo-opleiding van twee jaar. Bij- en opscholing van pedagogisch medewerkers is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan alle nieuwe kwaliteitseisen en goed te kunnen samenwerken met andere professionals, zoals leerkrachten en schoolmaatschappelijk werkers.

Dat de regio Rotterdam-Rijnmond voorop loopt in het investeren in de kwaliteit van personeel binnen de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is niet zo vreemd. De bevolkingssamenstelling verschilt hier namelijk fundamenteel van andere regio’s in Nederland. Ze kenmerkt zich door een laag opleidingsniveau van de beroepsbevolking, een ‘vergroening’ in plaats van een vergrijzing en een hoog percentage kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een niet-westerse achtergrond. De gemeentes en de opvang- en onderwijsorganisaties hebben samen hoge ambities geformuleerd om alle kinderen in de regio een goede start te bieden. Deze ambities vragen veel van het niveau en de professionaliteit van de medewerkers in de branches. Het regionaal sectorplan bood daarin veel nieuwe kansen. Hoewel het regionaal sectorplan op 1 februari a.s. eindigt, blijft investeren in op- en bijscholing van pedagogisch medewerkers en daarmee in de kwaliteit van kinderopvang en onderwijs noodzakelijk. De regionale samenwerking zal daarom worden voortgezet en uitgebreid, waarbij ook gezamenlijk naar nieuwe financieringsbronnen kan worden gezocht.

Samenwerkingsverband
Organisaties die op dit moment actief deel uitmaken van het regionaal samenwerkingsverband zijn: KindeRdam, KomKids, Peuter & Co, UN1EK, Bimbola, Stichting Peuteropvang IJsselmonde, De Droomplaats, RVKO/SKPR en Zadkine. Initiatiefnemer en hoofdaanvrager van het regionaal sectorplan is het ROC Albeda College. CNV Publieke Zaak, de brancheorganisaties en vier grote Rotterdamse schoolbesturen waren nauw betrokken bij het opstellen van het plan.

20170127 AfsluitingSectorplan