komkids-10

KomKids heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling dient te informeren.

Daarnaast schrijft de wet voor dat de houder er zorg voor draagt dat, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld.

Dit openbaar jaarverslag wordt vóór 1 juni toegezonden aan de GGD Rotterdam Rijnmond. Voor de ouders ligt het KomKids klachten jaarverslag ter inzage bij de Locatiemanager van de locatie.

Het beleid van KomKids is erop gericht de opvang van kinderen optimaal te laten plaatsvinden. Onvrede kunt u daarom het beste direct bespreken met de Pedagogisch Professional van uw kind. Voldoet het gesprek niet aan uw verwachtingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende locatiemanager. Is de klacht naar uw oordeel daarna nog niet op een bevredigende manier opgelost, dan kunt u zich tot de directie wenden. U dient de klacht schriftelijk bij ons in te dienen. U kunt ook samen met de Pedagogisch Professional of Locatiemanager een klachtenformulier invullen.

Zie voor de juiste wegen ook onze ‘Interne klachtenregeling’. Hierin is precies vastgelegd met welke klachten u bij wie terecht kunt. De klachtenregeling is hier in te zien.

Natuurlijk zien wij het liefst dat u uw klacht met ons bespreekt. Als de klacht niet intern kan worden opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij het klachtloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van gratis informatie, advies en bemiddeling.

Ouders kunnen in de volgende 2 situaties hun klacht ook direct indienen bij de Geschillencommissie, zonder eerst de interne klachtenprocedure van KomKids te hebben doorlopen:

  • Als de ouder niet tijdig binnen (6 weken) een beoordeling van hun klacht van ons hebben ontvangen.
  • Wanneer in redelijkheid niet van de ouder kan worden verlangd dat de ouder onder de gegeven omstandigheden een klacht bij KomKids indient. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer onze interne klachtenafhandeling niet onafhankelijk kan plaatsvinden.


201611 KlachtenloketKOV banner kk 320x200px