komkids-10KomKids heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders/verzorgers over deze regeling dient te informeren. 

Daarnaast schrijft de wet voor dat er jaarlijks een klachten jaarverslag geschreven wordt, welke gepubliceerd wordt. Het KomKids klachten jaarverslag van 2021 is hier in te zien.

Het beleid van KomKids is erop gericht de opvang van kinderen optimaal te laten plaatsvinden. Onvrede kunt u daarom het beste direct bespreken met de pedagogisch medewerker van uw kind. Voldoet het gesprek niet aan uw verwachtingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende locatiemanager. Is de klacht naar uw oordeel daarna nog niet op een bevredigende manier opgelost, dan kunt u zich tot de directie wenden. U dient de klacht schriftelijk bij ons in te dienen. U kunt ook samen met de pedagogisch medewerker of locatiemanager een klachtenformulier invullen.

Zie voor de juiste wegen ook ons 'Reglement Interne Klachtenprocedure'. Hierin is precies vastgelegd met welke klachten u bij wie terecht kunt. Het reglement is hier in te zien.

Natuurlijk zien wij het liefst dat u uw klacht met ons bespreekt. Als de klacht niet intern kan worden opgelost, kan een klacht vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Bij het klachtloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of meditation.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

201611 KlachtenloketKOV banner kk 320x200px