komkids-05Wij hechten groot belang aan de medezeggenschap van ouders en een goede en open samenwerking met ouders.

Oudercommissie
Elk kindcentrum heeft een oudercommissie die als inspraakorgaan voor ouders fungeert. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie van een kindcentrum. Deze is op te vragen bij locatie manager van uw kindcentrum. Het reglement is opgesteld en voor de organisatie van toepassing verklaard door de directeur/bestuurder van KomKids en voldoet aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De oudercommissie per kindcentrum overlegt met de locatiemanager van het kindcentrum over zaken die betrekking hebben op de betreffende kindercentrum.

Afgevaardigden van de oudercommissies per kindcentrum vormen de centrale oudercommissie. Zie het locatie specifiek beleidsplan van het kindcentrum hoe de oudercommissie geregeld is. 

Centrale oudercommissie
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere locatie en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. Ondanks dat de Wet kinderopvang alleen spreekt over een oudercommissie van een locatie, heeft KomKids als grotere organisatie een centrale oudercommissie, die naast de lokale oudercommissies, voor zowel KomKids als ouders voordelen biedt.

De centrale oudercommissie overlegt met de directeur/bestuurder over zaken die de hele organisatie betreffen.

De centrale oudercommissie kan worden gemandateerd door de locatie gebonden oudercommissies. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van KomKids voor een goede bedrijfsvoering.

Nieuwe leden
De oudercommissies zoeken regelmatig nieuwe leden. Iedereen met een zoon/dochter op een kindcentrum van KomKids is welkom om de oudercommissie te komen versterken. Informeer bij de Locatiemanager wie u daarvoor kunt benaderen.