komkids-06Via onderstaande link kunt u het algemeen pedagogisch beleid van KomKids downloaden als PDF-bestand: 
Pedagogisch beleid KomKids
Pedagogisch beleid KomKids - SummerKids

In het pedagogisch beleid staat beschreven hoe wij:
- samenwerken met ouders / verzorgers;
- kinderen verzorgen;
- waarden en normen overdragen op de kinderen;
- spel en ontwikkelingsmogelijkheden scheppen voor de kinderen.

In ons werk met de kinderen zijn er een aantal uitgangspunten die voorop staan:
- Wij geven kinderen de ruimte om de wereld te verkennen, dingen uit te proberen en nieuwe ervaringen op te doen;
- Wij zorgen er voor dat kinderen zich veilig voelen;
- Wij respecteren de eigenheid van ieder kind.

Samen met alle medewerkers dragen wij deze uitgangspunten uit en vertalen wij dit in ons handelen naar de kinderen toe.

In de hele dagopvang voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en de peuteropvang/VKV, is een duidelijk dagritme belangrijk om de kinderen zich veilig en geborgen te laten voelen. Aan de ene kant herkenbaarheid en voorspelbaarheid, aan de andere kant voldoende mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen. Een goede balans hierin, draagt bij aan het welbevinden van het kind.

Kinderen kunnen bij ons ook gebruik maken van een andere groep dan de eigen stamgroep. Bij de start van de plaatsing zal dit met u besproken worden tijdens het Intakegesprek. In de groep zal een lijst hangen waarop staat met welke tweede stamgroep een natuurlijke samenwerking is. KomKids werkt ook met de FlexApp en zal daarin ook melden als uw kind in een andere stamgroep verblijft. Als de bezetting in de groep heel laag is, vaak op woensdag en vrijdag, dan kunnen groepen worden samengevoegd. Hierover ontvangt u, indien dit van toepassing is, een bericht.

In de buitenschoolse opvang hebben wij een opendeurenbeleid. Dit houdt in dat de kinderen zelf bepalen waar, in welke ruimte, binnen of buiten, en met welke kinderen zij spelen. De kinderen bepalen steeds weer wat zij gaan doen. Natuurlijk begeleiden de pedagogisch medewerkers hen hierin, maar de kinderen nemen het voortouw, de pedagogisch medewerkers volgen.

Het pedagogisch beleid wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Bij deze evaluaties zijn de teams en de oudercommissies van de centra betrokken. In alle centra ligt het pedagogisch beleid voor u als ouder/verzorger ook ter inzage.